Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Formativno spremljanje

Formativno spremljanje temelji na večji vključenosti otrok v načrtovanje učno-vzgojnega procesa, kar pomeni tudi večjo odgovornost za rezultate. V enoti dom OŠ Veržej (Vzgojni dom Veržej) smo v šolskem letu 2015/16 pristopili k razvojni nalogi Formativno spremljanje/preverjanje, ki ga izvajamo pod okriljem Zavoda za šolstvo. Razvojna naloga se nadaljuje tudi v šolskem letu 2016/17 in še vse do decembra 2017. Poseben izziv nam je uvajanje oz. izpopolnjevanje te metode tudi v vzgojno delo, saj so pri nas v ospredju vzgojno, socialno– varstveni in preventivni cilji. Izmed vseh slovenskih vzgojnih domov sva za sodelovanje bili izbrani le dve vzgojiteljici našega vzgojnega doma. V razvojni skupini sodelujemo še z osmimi drugimi kolegicami, ki delamo na področju dela z otroci s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, gluhi/naglušni, DSP, OŠPP) in s tem razvijamo formativno spremljanje za otroke s posebnimi potrebami.

Formativno spremljanje (=>FS) temelji na večji vključenosti otrok v načrtovanje učno-vzgojnega procesa, kar pomeni tudi večjo odgovornost za rezultate. Pri FS je otrok v središču in je veliko bolj aktiven v celotnem procesu učenja.

FS otrokom omogoča, da dosežejo zastavljene cilje in napredujejo v skladu s svojimi sposobnostmi. Otroci z vzgojiteljevo pomočjo načrtujejo svoje osebne cilje, oblikujejo kriterije uspešnosti, uporabljajo povratne informacije in sami vrednotijo svoje dosežke oz. doseganje ciljev. Sami morajo tudi prevzemati odgovornost za svoje učenje, saj je učenje in učenec postavljen v središče učnega procesa. FS spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje ter upošteva individualne razlike ter hkrati vključuje predhodno znanje. Razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom na formativni povratni informaciji, izboljšuje učne dosežke … in zato vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja.

Teoretično znanje vzgojitelji preizkušamo v praksi. Rezultate spremljamo z metodo akcijskega raziskovanja: načrtujemo, uvajamo spremembe, spremljamo, zbiramo dokaze, vrednotimo (reflektiramo) spoznanja in izkušnje in načrtujemo nov krog. V raziskovanju se je izkazalo, da so med drugimi, prednosti FS sledeče:

- večja odgovornost otrok,fs elementi

- navajanje na samostojnost,

- spoznavanje samega sebe,

- izboljšanje odnosov v skupini ter med vzgojiteljem in otrokom,

- opolnomočenje otrok
(v smislu znam si pomagati sam),

- večja aktivnost otrok,

- bolj zadovoljni otroci in starši…

 

 

Elementi FS =>

 

 

Formativno spremljanje – iz literature:

  • procesa učenja opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si). Uporabljajo ga v mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji ga intenzivneje uporabljamo, razvijamo in odkrivamo zadnjih deset let.
  • je procesza izboljšanje učenja, ni orodje, ni vrsta ocenjevanja.
  • spremljanje je formativno, ko je povratna informacija v obliki nasveta za izboljšanje znanja, ne za analizo napak v preteklosti ali celo sodba v obliki ocene (D. Wiliam).

Nekaj iz raziskav:

  • FS prinese 2 – 3x večji napredek pri učenju.
  • Ustrezna povratna informacija podvoji hitrost učenja.
  • FS zmanjšuje razlike med fanti in dekleti in med otroci iz bolj ali manj spodbudnih okolij.
  • Ocena vpliva na ego, sproži čustveni odziv in ima le malo vpliva na trud in dosežke.
  • Ocena zaustavi proces učenja in ne prispeva k izboljšanju znanja. Na učenje ima celo negativen vpliv.
        Povzeto po raziskavah iz knjige D. Wiliam: Embeded Formative Assessment
  • Ocena ni kakovostna povratna informacija, ker učečemu ne pove kaj, kje in kako lahko napreduje (N. Komljanc).

 

Andreja Gjerek Kreslin in Klavdija Paldauf

 
Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.