Delovanje doma

Ker je naš zavod del šolskega sistema, so vzgojno-izobraževalni cilji enaki, kot veljajo za celoten šolski sistem s poudarkom na socialno-pedagoškem delu. Zaradi čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov (v nadaljevanju otrok) v razvoju, so nujni socialno varstveni, kompenzacijski in korektivni cilji.

Tako so poleg spleta tisočerih vsakdanjih drobnih skrbi in aktivnosti glavne socialno pedagoške naloge:

 • zagotavljanje ustreznih pogojev za življenje in delo otrok;
 • nudenje otrokom socialne varnosti, zaščita njihovega zdravja, socialne in osebnostne integritete, skrb za delovanje posameznika, skupine in skupnosti v skladu z veljavnimi internimi in splošnimi družbenimi normami; pri tem tudi skrb za zaščito ustanove, njene integritete in kontinuitete delovanja;
 • nudenje pomoči in opore otrokom pri prilagoditvenih težavah, v konfliktnih situacijah, v težavah pri učenju, v osebnih stiskah in težavah;
 • dviganje otrokove samopodobe;
 • skrb za učni uspeh in organiziranje učne pomoči;
 • organiziranje vseh dejavnosti iz rednega programa doma in navajanje na življenje in delo v domu na načelih soupravljanja oz. soodgovornosti;
 • koordiniranje zunanjih in notranjih dejavnikov;
 • pedagoško poseganje v otrokovo odraščanje v skladu z vzgojnimi cilji;
 • organiziranje dejavnosti prostega časa.

Če sklenemo to v osnovni in končni cilj domske vzgoje, je potrebno povedati, da je osnovni namen domske vzgoje prekinitev otrokove razvojne stagnacije ali nazadovanja in zagotovitev pogojev za njegov ugodnejši in srečnejši razvoj, končni cilj pa uspešna vključitev v primarno socialno okolje.

Vzgojni dom v Veržeju je namenjen vzgoji in prevzgoji šoloobveznih otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami iz vse Slovenije. Je organizacija posebnega družbenega pomena, saj skrbi za obvezno šolanje in vzgojo otrok s posebnimi potrebami. Pri delu izhajamo iz koncepta doma:

 1. Dom naj bo “šola življenja in dela”, povezana z izobraževalnimi in vzgojnimi cilji.
 2. Osnovna vizija strokovnega socialno-pedagoškega dela temelji na motivacijski psihodinamični naravnanosti strokovnega dela.
 3. Otrokom je treba poleg izobraževanja omogočiti čim več vsebin in dejavnosti, ki se bodo izvajale v prostem času in izven doma – zmanjšati koncentracijo otrok v domu.
 4. Iz razdelitve in poimenovanja »skupine« prehajamo na »stanovanje« – predvsem na vsebinskem področju, prav tako pa tudi na prostorskem – urejamo stanovanje po potrebi »stanovalcev«.
 5. Sledimo sloganu »Mi iz doma, drugi v dom!«
 6. Poiskati nove oblike dela vezane na inkluzijo in spremenjene potrebe populacije.
 7. Delo je lahko uspešno in rezultati prevzgoje vidni, če k sodelovanju čim bolj pritegnemo predvsem starše oz. rejnike, skrbnike, pa tudi druge bližnje, za  otroke pomembne sorodnike.
 8. Osnovno poslovno sodelovanje s Centri za socialno delo ter različnimi drugimi strokovnimi službami, mora biti stalnica.

Prednostne naloge pri socialno-pedagoškem delu

 • Humanizacija odnosov na vseh nivojih komuniciranja – ob načelu pozitivne usmerjenosti, ki zahteva krepitev pozitivnih lastnosti
 • otrok, uporabo pozitivnih vzgojnih sredstev in uveljavljanja demokratičnih  medsebojnih odnosov. Pozitivna usmerjenost ne izključuje zahtevnosti, temveč vključuje načelnost, doslednost in vztrajnost v prizadevanjih za odpravo otrokovih težav.
 • Intenzivno delo s posamezniki in skupino s ciljem razgrajevanja in odpravljanja agresije in avtoagresije.
 • Oblikovanje skupine, v kateri se bo vsak posameznik počutil varnega, sprejetega in uspešnega v prevzgojnem procesu.
 • Spodbujanje samostojnosti in ustvarjalnosti posameznih otrok in skupin (v smislu ustvarjalne in delovne terapije, komunikacijskih treningov, doživljajske pedagogike, življenja v skladu z naravo…).

Povzeto po Letnem delovnem narčtu doma – glej Dokumentacija.

Dostopnost