Načela vzgojnega delovanja

Pri organizaciji vzgojnega procesa nam bodo služila kot temeljna orientacija, okvir in vodilo za pedagoško delovanje načela:

  1. načelo individualizacije in diferenciacije
  2. načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti; iskanja pozitivnih lastnosti otroka in razvijanja že obstoječih interesov
  3. načelo aktivne vloge in soodgovornosti otroka/mladostnika v procesu lastnega razvoja
  4. načelo odpravljanja razvojnih zaostankov in vrzeli
  5. načelo timskega dela – usklajenosti socialno-pedagoških, svetovalnopsiholoških, svetovalno intervencijskih, psihoterapevtskih, medicinskih, nevropediatričnih, fizioterapevtskih ter morebitnih drugih posegov
  6. načelo kontinuiranega, sistematičnega vzgojno-izobraževalnega procesa
  7. načelo sodelovanja z družino
  8. načelo inkluzije, integracije in normalizacije.

Povzeto po Letnem delovnem narčtu doma – glej Dokumentacija.

Dostopnost