Pravila življenja in dela

Pravila življenja v skupnosti služijo socializacijskim procesom, so vzgojno korektivno sredstvo, ki jih natančneje določa hišni red.
Hišni red služi urejenosti in večji kvaliteti življenja v Domu, predvsem pa varnosti vseh, ki v njem bivajo. Upoštevati ga je dolžan vsak, ne glede na to, iz katere skupine prihaja, in pri uresničevanju njegovih ciljev vsak nosi tudi svojo odgovornost.

 SPLOŠNI DEL

 • V Domu veljajo pravila lepega vedenja.
 • Vsi smo dolžni čuvati inventar znotraj in zunaj Doma. Namerno škodo je storilec dolžan poravnati.
 • Vsi skrbimo za red in čistočo znotraj in v okolici Doma.
 • Prav posebej je za urejanje zadolžena dežurna skupina in tista, ki je določena za čistilne in podobne delovne akcije.
 • Vsi skrbimo za osebno higieno in higieno osebnega prostora.
 • V vseh prostorih Doma je obvezna uporaba hišnih copat.
 • Znotraj Doma ne nosimo pokrival, kapuc in bund. Oblačila otrok se morajo oštevilčiti. Oblačil si ni dovoljeno izposojati, zamenjevati in namerno uničevati. Zanje odgovarja vsak sam.
 • Na dvorišču/parkirišču ni dovoljena igra, vožnja s kolesi, rolerji, rolkami in podobnim. Prepovedana je uporaba žog in drugih športnih ali rekreacijskih rekvizitov.
 • Prepovedano je plezanje in zadrževanje na vseh objektih, prostorih in površinah, ki niso temu namenjeni in katerih uporaba ogroža življenje in varnost otrok.
 • Vrata glavnega vhoda so zaklenjena od 21.00 do 6.00 ure, v zimskem času pa, ko se zunaj stemni. V tem času morajo biti prižgane zunanje luči. Za zaklepanje oz. odklepanje vhodnih vrat sta odgovorna nočni oz. dežurni vzgojitelj.
 • Med 8.00 in 11.30 uro so vhodna vrata v posamezne skupine zaklenjena in jih sme učencem po presoji odkleniti le strokovni delavec.
 • Ob pouka prostih dnevih in v počitnicah se pravila zapisana v prejšnjih alinejah prilagajajo potrebam takratne organizacije dela.
 • Izjeme hišnega reda morajo biti predhodno dogovorjene in zapisane.

DNEVNA RUTINA

 • Otroci praviloma vstajajo ob 6.30 uri, ob pouka prostih dnevih pa do 9.30 ure. Po dogovoru z matičnim vzgojiteljem lahko vstanejo zaradi učenja, izletov, ekskurzij, tekmovanj, delovne pomoči ipd. tudi prej oz. pozneje.
 • Otroci se morajo zjutraj urediti in obleči primerno vremenu in aktivnosti, ki se bo izvajala. Oblačila, pričeske, nakit in ličila, ki so namenjena zabavnim priložnostim, ne sodijo v Dom/šolo. Iz varnostnih (množica otrok, šport…) in zdravstvenih razlogov to velja tudi za »piercinge«.
 • Zajtrk je ob delavnikih med 6.30 in 7.00, ob ostalih dnevih med 9.00 in 9.30 uro. Zaradi opravljanja dežurnega dela v pomivalnici, mora biti ob šolskih dnevih pomivanje posode zaključeno do 7.30 ure, v dnevu, ko so razredne ure pa do 7.15. Po tej uri je vsaka skupina za seboj dolžna počistiti korito in tla.
 • V šolo gredo otroci ob 7.55, razen, ko je z urnikom določeno drugače.
 • Iz šole se otroci vračajo naravnost v skupino in smejo šele z dovoljenjem vzgojitelja drugam.
 • V prostore in na površine, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalna dejavnost, v času izvajanja ni dovoljeno zahajati.
 • Kosilo je ob delavnikih med 13.15 in 13.30 uro, ob ostalih dnevih pa ob 12.30 uri.
 • Popoldanske aktivnosti potekajo po načrtovanem programu posameznih skupin in zajemajo:
  • interesne dejavnosti na nivoju skupine/Doma,
  • različne družabne aktivnosti,
  • delovne zaposlitve in opravila v Domu ter v njegovi okolici,
  • delovne akcije,
  • individualno učenje,
  • individualno svetovanje,
  • druge načrtovane in priložnostne aktivnosti.

Od otroka se pričakuje vključitev in redno obiskovanje vsaj ene interesne dejavnosti.

 • Popoldanska malica je ob 15.30 uri.
 • Učenje traja od 16.00 do 18.30 ure.
 • Med učnimi urami niso dovoljeni izhodi in zadrževanje izven matičnih skupin. Prav tako ta čas ni namenjen telefonskim klicem.
 • Med vikendi in v počitnicah potekajo dejavnosti po pripravljenem učno-vzgojnem programu.
 • Otroci se zadržujejo v svoji skupini in smejo v drugo skupino ali drugam (tudi na vrt) samo z dovoljenjem matičnega vzgojitelja ter tistega vzgojitelja, v čigar skupino so namenjeni. Vsako nedovoljeno zapuščanje ustanove z okolico se obravnava kot beg.
 • Večerja je ob delavnikih med 18.30 in 18.45 uro, ob ostalih dnevih pa ob 18.00 uri.
 • Večerne aktivnosti potekajo po programih posameznih skupin.
 • Ob 20. uri se vse aktivnosti končajo. Otroci se do 20.30 ure uredijo in pripravijo na nočni počitek. Ob 20.30 uri mora biti v skupinah mir. Po tej uri telefonskih klicev več ne sprejemamo.
 • Ob delavnikih je dovoljen ogled televizije do 20.30.
 • Ob vikendih in v počitnicah je dovoljen ogled primernih televizijskih oddaj do 22.ure.
 • V času nočnega počitka, od 21.00 do 6.30 ure, morata biti v skupinah mir in tišina.

 POSEBNI DEL

 • Najstrožje so prepovedane vse oblike fizičnega,psihičnega in spolnega nasilja, tako do otrok kot do vseh zaposlenih v Domu.
 • Prepovedano je nedovoljeno prisvajanje/kraja denarja in lastnine.
 • Najstrožje je prepovedano kajenje, prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc ter napeljevanje drugih k takemu dejanju.
 • Otroke lahko praviloma po telefonu kličejo le starši, rejniki,skrbniki in bližnji sorodniki in sicer ob delavnikih med 12.00 in 15.30 ter 19.00 in 20.30 uro, ostale dni pa med 8.00 in 20.00 uro. Z njimi najprej kontaktirajo matični vzgojitelji.
 • Otroci naj pokličejo starše vsaj dvakrat na teden. Praviloma ob četrtkih, ko izvedo, če gredo čez vikend domov in ob vikendih, če ostanejo v Domu.
 • Otroci imajo lahko v Domu mobilne telefone, če to zahtevajo nekatere okoliščine (npr. kontaktiranje s starši, na potovanju domov). V času bivanja v zavodu imajo telefone shranjene v kabinetu matične skupine in jih dobijo tik pred odhodom domov, če potujejo sami ali s starši, drugače ko zapustijo naše vozilo, s katerim so se peljali oziroma, ko jih morajo nujno uporabiti.

Povzeto po dokumentu Pravila domskega reda, kjer najdete podrobnejše opisana in razdelana pravila obnašanja in ravnanja ter z njimi povezane dolžnosti in odgovornosti otrok/mladostnikov.

Dostopnost