Vsebinska vzgojna področja

1. Moralna in družbena vzgoja

bo potekala tako, da bo oblikovala posameznega otroka v socialno in družbeno bitje. Temeljila bo na pridobivanju znanih moralnih lastnosti in spreminjanju izkrivljenih moralnih norm. Moralna vzgoja bo osrednje področje vzgojnega delovanja. Potekala bo v skladu s humanističnimi vrednotami in sodobnimi vrednostnimi usmeritvami. Zlasti bomo poučevali o moralnem in nemoralnem, dajali v ospredje poštenost, iskrenost, pravičnost, discipliniranost in samodiscipliniranost, spoštovanje drugih in sebe, strpen in kulturen odnos do drugih ljudi, zlasti do vrstnikov v vzgojni skupini, ne glede na narodnost ali duhovno pripadnost. V sodelovanju z drugimi se bodo učili kulturnega vedenja in spoštovanja skupnih pravil.

2. Intelektualna vzgoja

Otroci so šoloobvezni, zato zavzema intelektualna vzgoja izredno pomembno mesto, saj aktivno prispeva k osebnostnem razvoju učencev. V glavnem se bo uresničevala v šoli, v vzgojnem domu pa bomo soustvarjalci intelektualne vzgoje (vrednotenje dosežkov intelektualne vzgoje, konkretna pomoč pri učenju, organizacija učnih ur, oblikovanje pozitivnega odnosa do knjige, sredstev javnega obveščanja, organizacija kvizov, ogledov, razstav ipd.)

3. Delovna vzgoja

Cilje delovne vzgoje bomo uresničevali:
– s vsakodnevno organizacijo učenja kot temeljno delovno obveznostjo otrok,
– s konkretno skrbjo in delom otrok, da vzdržujejo ožji življenjski prostor,
– z navajanjem, da skrbijo sami zase (obleka, obutev, šolske potrebščine ipd.),
– s pomočjo pri delih v okolici doma in širše (grede, hiške, dovozi, drevje,…),
– z aktivnim delom otrok/mladostnikov v prostočasnih aktivnostih (interesne dejavnosti: sadjarski krožek, popravila koles, umetniško ustvarjanje, gospodinjstvo, fotografski krožek, skrb za živali, čebelarji, knjižni klub, avtomehaniki in ostale ustaljene interesne dejavnosti)

4. Estetska vzgoja

Uresničevali jo bomo preko dejavnosti v
– v domu (dramski in likovni krožek, glasbene dej., modno oblikovanje)
– urejanje skupinskih prostorov, okolice in sebe, priprava razstav, kulturnih praznovanj, proslav in zabav
– v šoli in širši skupnosti, občini.
Vzpodbujali bomo vse ustvarjalne in poustvarjalne dejavnosti, ki bodo prispevale k estetski kulturi.

5. Športna vzgoja

Smotre športne vzgoje bo Dom uresničeval tako, da bomo:
– vključevali telesno vzgojo v reden vsakodnevni vzgojni program,
– zagotavljali pogoje za izvajanje športne vzgoje (skrbeli bomo za lastno igrišče, nabavljali športne pripomočke),
– gojili bomo kolektivne in skupinske športe in organizirali tekmovanja (nogomet, rokomet, odbojka, med dvema ognjema, košarka, atletika, namizni tenis, pohodništvo, šah, kegljanje, judo, izrazni ples,…)
– omogočali bomo prosto rekreacijo (neorganizirano vključevanje, družabni ples, sodobni ples),
– organizirali bomo kopanje (maj, junij, julij, avgust, september),
– čimbolj bomo izkoristili možnosti rekreacije na prostem (igre, pohodi, sprehodi, kolesarjenje…).
– organizirali bomo ali se udeležili drugih tradicionalnih pohodov v lastni režiji ali v organizaciji drugih zavodov oziroma društev.

6. Zdravstvena vzgoja

Skrbeli bomo, da bodo fantje in dekleta
– zadovoljevali svoje potrebe (hrana, osebna higiena, rekreacija) v skladu z zdravstvenimi in higienskimi normami,
– odpravljali posledice pomanjkljive zdravstvene vzgoje in skrbeli za sprotno zdravstveno stanje otrok (prvi sistematični pregledi, zdravljenje zastarelih obolenj),
– odpravljali zanemarjen odnos do osebne higiene (redno navajanje),
– navajali otroke, da vzdržujejo prostor v skladu s higienskimi zahtevami,
– spreminjali slab način prehranjevanja,
– se borili proti kajenju in uživanju alkoholnih pijač ter drugih drog (vzgledi, pogovori, predavanja),
– skrbeli za redno spolno vzgojo in redne preglede pri ginekologu (dekleta),
– v okviru projekta Zdrava šola bomo opravljali dogovorjene naloge.

7. Politehnična vzgoja

Cilj politehnične vzgoje bomo uresničevali tako, da bomo:
– preskrbeli materialne pogoje za izvajanje politehnične vzgoje (materiale za delo),
– vključevali otroke v krožke (modelarstvo, računalništvo, prometni krožek, fotografski krožek, ročnodelski krožek),
– omogočili otrokom udeležbo na občinskih in regijskih srečanjih mladih tehnikov.

8. Kompenzacijski programi

Vzgojni dom pripravlja kompenzacijske programe in organizira izvajanje teh programov za otroke in mladostnike, ki imajo fizične ali funkcionalne primanjkljaje, primanjkljaje v socialnem doživljanju, v socialnih veščinah in spretnostih, primanjkljaje v šolskem znanju, v navadah – delovnih, učnih, higienskih, socialnih; v navadah, ki se nanašajo na skrb za zdravje in telesno
vzdržljivost, s tem da:
– ugotovi na osnovi dokumentacije in diagnostičnega materiala pri vsakem otroku oz. mladostniku ob njegovem prihodu v Dom vse primanjkljaje, ki bi jih bilo treba v času njegovega bivanja v zavodu nadomestiti;
– vključi v vzgojni program posameznika vse dejavnosti in programe, predvidi izvajalce, ki bodo sodelovali in prevzeli odgovornost za medicinske, zobozdravstvene, fizioterapevtske, predvsem pa pedagoške in specialno pedagoške posege. Del aktivnosti iz dopolnilnih programov bo mogoče uresničiti v okviru rednih pedagoških programov, ki potekajo dnevno v domu in v katere je vključena večina otrok in mladostnikov (npr. aktivnosti v prostem času), le da je v takih primerih vzgojitelj posebej pozoren na posamezne otroke oziroma mladostnike, katere glede na njihove primanjkljaje, potrebe in načrtovani program še posebej usmerja v najbolj ustrezne aktivnosti skupine, prostočasnih aktivnosti in v ustrezne doživljajsko pedagoške projekte, ki postajajo vse pogostejše dopolnilo institucionalnega tretmana.

9. Korektivni programi, osebnostni in socialno integracijski cilji

Vzgojni dom pripravlja korektivne programe in organizira izvajanje teh programov za otroke in mladostnike z akutnimi in kroničnimi boleznimi za otroke in mladostnike, ki so vedenjsko in nevrotično moteni, ki zapadajo v depresivna stanja s suicidalnimi težnjami, ki imajo funkcionalne motnje ali motnje navad, s tem da:
– ugotovi pri vsakem otroku oz. mladostniku ob njegovem prihodu v Dom motnje, ki predstavljajo problem zanj ali za okolje; označi motnje, ki so bile vzrok oddaje v vzgojno ustanovo (diagnostična timska ocena);
– ugotovi in vključi v individualiziran vzgojni program postopke in posege, s pomočjo katerih bi bilo mogoče popraviti motnje in probleme. Pripravi vrstni red posegov, posebej označi kratkoročne in dolgoročne posege in predvidi izvajalce. Opredeli vlogo vzgojitelja in drugih strokovnih delavcev
v zavodu ter zunanjih sodelavcev – specialistov;
– oceni vlogo ekološko psiholoških razmer, organizacije, odnosov, klime, pravil življenja in dela, pa tudi standardnega pedagoškega delovanja.
Postavi vse navedene dejavnike v funkcijo dolgoročnih korektivnih in vzgojnih ciljev. Določi vlogo nepedagoških, zlasti tehničnih in pomožnih delavcev v ustanovi s posebnim poudarkom na ravnanju, odnosih in  prijemih, ki bi bilo lahko v škodo korektivnim posegom in vzgojnoterapevtski klimi v ustanovi. Usklajuje med izvajalci in vsemi subjektivnimi dejavniki v ustanovi;
– najmanj štirikrat v šolskem letu razčleni opravljeno delo, dopolni programe in redefinira kratkoročne cilje. Poskuša izključiti moteče objektivne in subjektivne dejavnike in okrepiti pozitivne.

Intenzivne oblike pomoči ter novi integrirani programi, ki jih izvajamo ob rednih, dosedanjih vsebinah:

a) delo z otrokom/družino na domu;
b) delo z družino znotraj Doma/zavoda, predvsem preko vikenda in počitnic (za otroke);
c) poseben, ločeni individualni program v skupini;
d) socialno-pedagoško delo s pomočjo živali/psov;
e) večkratni obiski na domu (ne le začetni po sprejemu);
f) druge oblike kot so:
*mediacija
*izvajanja individualizirane pomoči, pretežno s pomočjo doživljajsko-pedagoških dejavnosti idr.
*učenje, svetovanje, vodenje preko interneta.

Navedene oblike pomoči otrokom in staršem se izvajajo skozi vse leto. Za katerega otroka, kako pogosto in kakšne so konkretne vsebine, je odvisno od posameznega primera. Načrt oblikujejo strokovni delavci zavoda, po potrebi tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi službami. Slednje velja predvsem za pomoči, ki se družini nudijo zunaj zavoda.

Povzeto po Letnem delovnem narčtu doma – glej Dokumentacija.

Dostopnost