Sodelovanje z drugimi

Sodelovanje s starši oz. otrokovo družino

Eno najpomembnejših je seveda sodelovanje s starši oz. otrokovo družino. Zaradi ohranitve emocionalnih vezi s starši in postopne priprave domačega okolja na vrnitev otroka ali mladostnika poskušamo, kljub objektivnim težavam, razvijati različne oblike dela s starši:

 • pričakujemo, da so starši ali skrbniki prisotni pri sprejemu otroka v Dom, da spoznajo njegov novi življenjski prostor in da z njimi navezujemo stike; če skrbstveni organi naletijo na velik odpor staršev in otroka do Doma, predlagamo, da starši skupaj z otrokom Dom najprej obiščejo;
 • obiske staršev v Domu izkoristimo za informativne in svetovalne razgovore, v katerih sodelujejo vzgojitelji, učitelji, socialni delavec, psiholog, po potrebi pa tudi vodja Doma, ravnatelj in medicinski tehnik;
 • otroke vzpodbujamo k stikom s starši; po potrebi starši komunicirajo z vzgojitelji in socialno službo; vsakodnevno je na razpolago tudi telefon (od 12.00 – 16.00  in od 18.30 – 20.30 ure);
 • v kolikor se pojavi poseben problem na relaciji otrok-starši ali Dom-starši, povabimo starše na razgovor;
 • starši sodelujejo pri izdelavi individualiziranih vzgojno-izobraževalnih programov in na sestankih strokovnih komisij;
 • po potrebi organiziramo obiske na domu; za starše pripravljamo najmanj dve predavanji;
 • jeseni in spomladi starši pri nas preživijo dan skupaj s svojimi otroki oz. s skupino   in vzgojitelji, v naprej planiranih aktivnostih/delavnicah.

Sodelovanje s krajem

Sodelovanje s krajem je načrtovano v posameznih akcijah in dejavnostih, včasih je tudi priložnostno ob določenih potrebah kraja (delovne akcije, kulturne in športne prireditve, razstave…). Permanentno sodelujemo s turistično-informativnim centrom v kraju in z Občino Veržej ter s posamezniki in organizacijami, ki le pokažejo vsaj minimalno zanimanje za naše otroke in so pripravljeni otroku pomagati iz težav. Dobro razvito sodelovanje imamo z okoliškimi športnimi in drugimi organizacijami (ribištvo, konjeništvo, čebelarstvo…), občasno organiziramo “dobrodelne” koncerte oziroma akcije, kjer nam pomagajo najrazličnejši klubi ter tudi kulturni in gospodarski subjekti s svojim sponzorstvom ali donatorstvom.

Cilji vključevanja

Glavni cilji našega prizadevanja za aktivno vključevanje staršev so predvsem, da:

 • začutijo pomen bivanja otrok v našem zavodu,
 • spoznajo pozitivne učinke/rezultate življenja in aktivnosti otrok pri nas in
 • skupaj z vzgojitelji in otroki ugotovijo, koliko in na katerih področjih lahko tudi sami pripomorejo k napredovanju otrok in k boljšim odnosom znotraj svojih družin.

Otroci obiskujejo starše ob koncu tedna, praznikih, v času jesenskih, novoletnih, zimskih in poletnih počitnic. Pogostnost in dolžino izhodov bodo določali dosežena stopnja zrelosti, družinska situacija in mnenje CSD.

Sodelovanje z osnovno šolo

Otroci/mladostniki obiskujejo OŠ Veržej, ki je ena izmed enot naše ustanove. Strokovni delavci Doma in šole redno sodelujejo (redne in priložnostne govorilne ure o posameznih otrocih, skupni roditeljski sestanki, vsakodnevno medsebojno seznanjanje s posebnostmi v pozitivni ali negativni smeri, sodelovanje na oddelčnih skupnostih…) in si prizadevamo za enotno vzgojno delovanje na otroka-učenca.

Sodelovanje s centri za socialno delo

V skladu s principom celovitega reševanja otrokove problematike je nujno najtesnejše sodelovanje s centri za socialno delo; to delo poteka v različnih oblikah:

 • želimo in si prizadevamo, da novinca pripelje v Dom socialni delavec in da v razgovoru z njim vzpostavimo sodelovanje, po potrebi vzpostavljamo kontakt tudi kasneje;
 • na timske konference odpustnikov vključujemo socialne delavce CSD, prav tako na problemsko obravnavo;
 • centrom za socialno delo pošiljamo letna učno-vzgojna poročila in poročila timskih obravnav;
 • delavci naših strokovnih služb se udeležujejo oblik dela s starši, ki jih organizirajo centri.

Sodelovanje s kadrovskimi šolami planiramo kot delovno prakso študentov in izobraževanje naših delavcev. S srednješolskimi zavodi se povezujemo ob vključevanju naših učencev v nadaljnje izobraževanje. Pri tem sodelujemo tudi z zavodi za zaposlovanje.

Sodelujemo s pedopsihiatričnimi dispanzerji v Mariboru, Ptuju in Ljubljani (posvet o otrocih in pomoč pri reševanju posameznih primerov), s svetovalnimi in kriznimi centri, s klinično psihologinjo v Ljutomeru … in po potrebi tudi z drugimi strokovnjaki ustreznih profilov in znanj.

Dostopnost