V strokovnem centru Veržej so, glede na potrebe otrok in mladostnikov, v skladu z normativi in standardi oblikovane naslednje vrste skupin: dnevna oblika dela, stanovanjske skupine, vzgojne skupine, intenzivne skupine in mladinsko stanovanje.

Skupina je temeljna enota realizacije skupinskega programa dela (tedenskega, mesečnega in letnega) ter individualiziranega socialno-pedagoškega načrta. Načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti, zadolžitve posameznikov, obravnava pozitivnih in negativnih pojavov, načrtovanje izhodov, vrednotenje posameznikovega vedenja ipd. so vsebine, ki polnijo vsakdan otrok v skupinah.

V vzgojne skupine so vključeni otroci ali mladostniki, ki so nameščeni v strokovnem centru. Delujejo na isti lokaciji kot strokovni center, to je v Veržeju. Otroci in mladostniki se izobražujejo v OŠ Veržej. Vsebine vzgojnih dejavnosti izhajajo iz razvojnih nalog, značilnih za obdobje in težave, s katerimi se srečujejo otroci ali mladostniki, ki bivajo v skupinah.
Letos so nameščeni v 5 vzgojnih skupin v Domu: ena dekliška, ena mešana in tri fantovske skupine.

V naši skupini bomo letos gradili in se utrjevali v oblikovanju ugodne psihosocialne klime, v kateri bodo otroci in mladostniki zagotovili svoje potrebe po varnosti in sprejemanju. Medosebne odnose bomo gradili z medsebojnim spoštovanjem in  upoštevanjem razlik posameznikov.
Vzgojiteljice bomo nudile podporo, motivacijo, gojile empatičnost, pomagale in  svetovale mladostnikom tako na vedenjskem kot učnem področju. Še posebej se bomo posvečale tehnikam umirjanja čustvenih stisk, obvladovanju impulzivnega vedenja in gradnji pozitivnih in spoštljivih odnosov tako med mladostniki kot do odraslih. Gojili in utrjevali bomo primerne komunikacijske veščine, katerih temelj je strpnost, sprejemanje sebe in drugih ter spoštovanje.

Osrednji poudarek vzgojno-pedagoškega dela v dekliški skupni bo v letošnjem letu predvsem pri spodbujanju in gradnji pozitivne socialne skupinske klime, sobivanja ter dobrih medosebnih odnosov. Pri tem se nam zdi najbolj pomembno, da pri dekletih spodbujamo in utrjujemo medsebojno upoštevanje, sprejemanje in spoštovanje vseh, s katerimi vsakodnevno vstopajo v interakcijo (vrstniki, strokovni kader, starši, avtoritete in drugi) ter pri tem uporabljajo ustrezno komunikacijo in primerno izražanje.
Z ozaveščanjem, sprotno obravnavo, sodelovanjem, usklajevanjem bomo spodbujali samokritičnost, realno samovrednotenje in spodbujali postavljanje realnih lastnih ciljev in iskanje rešitev. Ob delovnih in učnih navadah se bomo usmerili k navajanju na samostojnejše, dosledno in natančno opravljanje obveznosti in zadolžitev. 

Naše prednostne naloge in cilji izhajajo iz opažanj skupinske dinamike minulega leta ter seveda iz značilnosti in potreb posameznih otrok. Poudarek bo na grajenju dobre socialne klime in medsebojne komunikacije, spoštovanju različnosti med fanti, skrbi zase in za svoje življenjsko okolje ter na pomenu sodelovanja otrok- strokovni delavec-starš. Vzgojitelji bomo za fante organizirali različne dejavnosti, s katerimi bodo lahko ugotavljali svoje sposobnosti in interese, jih razvijali ter krepili svoja močna področja.
Nekaj dogodkov bomo nudili tudi na ravni zavoda: filmski večer, štajerski dan, športna prireditev, masterchef in vodena vizualizacija. Želimo si, da naši otroci dosežejo čim večjo kvaliteto bivanja in na vseh področjih razvijejo čim večjo samostojnost.

Ker se fantje že poznajo od lani, bomo letos gradili na medosebnih odnosih, pozornost bomo namenili tudi občutku pripadnosti, medsebojnemu sodelovanju, ustvarjanju pozitivne klime ter dobre skupinske dinamike.
Skupinsko dinamiko bomo gradili na vrednotah, kot so medsebojno spoštovanje, samospoštovanje, aktivno poslušanje, iskrenost, prijaznost, delavnost. Živeti v skupini pomeni znati se prilagajati, sprejemati drugačnost, biti potrpežljiv, pomagati drugim. Takšen način življenja in dela v skupini bomo se s fanti učili skozi pogovor, izkušnje, interaktivne delavnice, družabne igre, športne aktivnosti, sprostitvene dejavnosti. Vsak posameznik je pomemben člen skupine, ta pa zanj mora predstavljati varno in zaupljivo okolje.

V naši skupini bom stremeli k temu, da se bodo otroci počutili varno, sprejeto. Razvijali bomo občutek pripadnosti in povezanosti. Prizadevali si bomo za dobre medsebojne odnose med otroki/mladostniki samimi ter vsemi ostalimi in organizirali dejavnosti usmerjene k skupinskemu povezovanju. Pri tem bomo uporabljali različne naloge, aktivnosti in dejavnostmi kot so: navajanje na samoocenjevanje in samokritiko lastnih dejanj in prevzemanjem odgovornosti za lastna dejanja; negovanjem vrednot kot so poštenost, pravičnost, iskrenost, discipliniranost in samodiscipliniranost; učili in vzgajali za razumevanje in spoštovanje sebe in drugih, za medsebojno sodelovanje, pomoč, strpnost, upoštevanje in spoštovanje potreb drugih, potrpežljivosti in odpuščanja, upoštevanja različnosti med nami; vzpodbujali k izkazovanju prijaznosti drug do drugega; spoštovanje skupnih pravil; se učili tehnik sproščanja in umirjanja, se čustveno opismenjevali in učili samoregulacije čustev; spodbujali k strpnemu ter konstruktivnemu reševanju sporov in konfliktov med posamezniki in učili strategij reševanja konfliktov.

Stanovanjska skupina deluje po načelu družinske vzgoje in se izvaja v manjših ustanovah, ponavadi stanovanjskih hišah. Letos imamo eno stanovanjsko skupino. Otroci in mladostniki se v času vključitve izobražujejo v OŠ Veržej. 

V naši skupini si bomo še posebej prizadevali za dobro skupinsko klimo, predvsem za dobre medsebojne odnose – med otroci/mladostniki samimi ter vsemi, ki z njimi na tak ali drugačen način bivamo, delamo in živimo. Nadaljevali bomo z razvijanjem samostojnosti na vseh področjih življenja ter jih navajali na prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja. Na različne načine jih bomo urili v refleksiji lastnih dejanj in občutij ter jih še naprej vzpodbujali k izkazovanju medsebojne prijaznosti.
Znotraj skupine bomo organizirali različne aktivnosti, s katerimi bomo krepili močna področja vsakega posameznika (različne ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti, bralne aktivnosti, sobivanje z vrtom, živalmi in naravo, skrb za vrt in sadno drevje, tehnične dejavnosti itn.).
Kot stanovanjska skupina z dodano vrednostjo, si želimo povezovanja s širšim okoljem tako v občini Veržej kot izven. Povezovali se bomo z različnimi društvi, organizacijami in zunanjimi mentorji. Udeleževali se bomo različnih delavnic, dogodkov in sodelovali pri domačih, kmečkih opravilih. Prav tako se bomo udeleževali dejavnostim organiziranim na nivoju celotne institucije. Vse to bo našim mladostnikom dalo neko širno. Preko tega bodo pridobivali različne socialne in praktične veščine, strategije ter se učili za življenje. V vsakdan bomo še naprej redno vnašali elemente doživljajske pedagogike. Dodano vrednost življenja v hiši prinašata naši muci, za kateri skrbijo otroci, ter se tako hkrati učijo odgovornosti in sobivanja z živalmi.

Intenzivna skupina je namenjena otrokom in mladostnikom, ki zaradi težje problematike potrebujejo bolj specializirano pomoč oziroma terapevtsko obravnavo v manjši skupini ali individualno. Na ta način se zagotavlja višjo stopnjo varnosti posameznikov  in stalna prisotnost strokovnih delavcev. Intenzivna skupina omogoča začasni umik iz zavoda, hkrati pa nadaljevanje izobraževanja in intenzivno strokovno pomoč, katere glavni cilj je osebnostni in profesionalni razvoj.
Dve intenzivni fantovski skupini se nahajata v Dokležovju in v Beltincih, kjer se posameznikom nudi več pomoči oz. obravnava, ki je bolj strukturirana in bolj intenzivna.

Prioritetna naloga in cilj naše skupine je, da se otroci/mladostniki v SSD počutijo varno, sprejeto, da pridobijo občutek pripadnosti in povezanosti.
Skupina med drugim daje poseben poudarek pomenu razreševanja čustvenih težav, stisk in konfliktov, zaposlitveni terapiji ter različnim socialno-pedagoškim dejavnostim. Prioriteta obravnave ni šolsko področje, temveč najprej vzgojno ter socialno-terapevtsko. Skrbeli bomo za njihovo oskrbo in varstvo, zadovoljevanje osnovnih potreb, za vzgojo in prevzgojo na vseh področjih življenja, jim pomagali pri razreševanju osebnih konfliktov in stisk, pri nadaljevanju šolanja, pri vključevanju v širše družbeno okolje in pri razvijanju zdravih osebnostnih lastnosti ter sposobnosti socialne integracije. Pomagali jim bomo na poti k odgovornemu ravnanju do sebe in drugih.

Stanovanjska skupina v Beltincih je skupina, kjer se zaradi specifike čustvenih in vedenjskih motenj, izvaja individualna obravnava. Zaradi specifik so bili v svojem razvoju še posebej oškodovani na različnih področjih in težje sodelujejo v večjih skupinah, zato potrebujejo veliko bolj individualizirano obravnavo kot drugi.
Skrbeli bomo za njihovo oskrbo in varstvo, zadovoljevanje osnovnih potreb, za vzgojo na vseh področjih življenja in prevzgojo na področjih življenja, kjer je to potrebno. Pomagali jim bomo pri razreševanju osebnih konfliktov in stisk, na poti k odgovornemu ravnanju do sebe in drugih in pri vključevanju v ožje in širše okolje.
Poudarek bo na ustvarjanju in gradnji zaupljivih odnosov, preoblikovanju neustreznih vedenjskih vzorcev in razvoj splošnih kompetenc za učinkovito odzivanje in ravnanje v različnih učnih in socialnih situacijah ter prevzemanju odgovornosti za svoja ravnanja. 

 

Dnevna oblika dela se oblikuje za otroke in mladostnike, ki ne bivajo v strokovnem centru, ampak v bližini strokovnega centra in imajo ustrezne pogoje za bivanje v domačem okolju, kamor se dnevno vračajo. Pravočasna strokovna pomoč in podpora tako učinkoviteje odpravljata vzgojne težave oziroma nadaljnji razvoj le-teh z namenom, da namestitev v strokovni center morda ne bo  potrebna.

Delo poteka v manjših skupinah s tesnim sodelovanjem s šolo s tem se zagotovi pravočasno  odkrivanje težav, pomoč in podpora. Cilji se načrtujejo individualno skupaj z otrokom in mladostnikom in starši ter drugimi družinskimi člani. Strokovni delavec v dnevnih oblikah spremlja in usmerja otrokovo vedenje in funkcioniranje, ter napredek v življenjskem poteku. Poudarek je na odkrivanju močnih področij in interesov.
Dnevne oblike in podpora lahko potekata v prostorih strokovnega centra ali v prostorih šole. Dneve oblike v šolskem letu 2023/2024 bomo izvajali na Osnovni šola Gornja Radgona, Osnovna šola II Murska Sobota in Osnovna šola Gornji Petrovci.

Dostopnost