V strokovnem centru Veržej so, glede na potrebe otrok in mladostnikov, v skladu z normativi in standardi oblikovane naslednje vrste skupin: dnevna oblika dela, stanovanjske skupine, vzgojne skupine, intenzivne skupine in mladinsko stanovanje.

Skupina je temeljna enota realizacije skupinskega programa dela (tedenskega, mesečnega in letnega) ter individualiziranega socialno-pedagoškega načrta. Načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti, zadolžitve posameznikov, obravnava pozitivnih in negativnih pojavov, načrtovanje izhodov, vrednotenje posameznikovega vedenja ipd. so vsebine, ki polnijo vsakdan otrok v skupinah.

V vzgojne skupine so vključeni otroci ali mladostniki, ki so nameščeni v strokovnem centru. Delujejo na isti lokaciji kot strokovni center, to je v Veržeju. Otroci in mladostniki se izobražujejo v OŠ Veržej. Vsebine vzgojnih dejavnosti izhajajo iz razvojnih nalog, značilnih za obdobje in težave, s katerimi se srečujejo otroci ali mladostniki, ki bivajo v skupinah.
Letos so nameščeni v 4 vzgojne skupine v Domu: ena dekliška in tri fantovske skupine.

 3. vzgojna skupina je dekliška skupina. Trenutno je vanjo nameščeno 7 deklet. 
Z upoštevanjem močnih področij in motiviranjem za sodelovanje pri različnih dejavnostih bomo letos krepili in pridobivali pozitivne izkušnje ter razvijali spretnosti in sposobnosti, kar bo dekletom pomagalo do boljše samopodobe in večjega zaupanja vase. Usmerjeni bomo v dobrobit posameznice in skupine kot celote. S sodelovanjem, strpnostjo, sprejemanjem sebe in  drugačnih, temeljnimi komunikacijskimi veščinami bomo gradili spoštljive medsebojne odnose med vrstniki in odraslimi.
Za sprostitev bomo poskrbeli z različnimi aktivnostmi, pri katerih bo v ospredju osveščanje o pomembnosti ustreznega odnosa do sebe, do narave, do gibanja na svežem zraku, o pravilnemu prehranjevanju in o škodljivih posledicah uživanja psihoaktivnih snovi.

 4. vzgojna skupina je fantovska skupina. Trenutno je vanjo nameščeno 9 fantov. 
Splošne poudarke vzgojnih vsebin letos namenjamo izgradnji in utrjevanju pozitivne socialne klime v skupini, z  medsebojnim upoštevanjem, sprejemanjem in spoštovanjem različnosti med fanti – predvsem tistih, ki definirajo posameznega člana skupine kot individuum in ki pripomorejo k ustvarjanju pozitivne socialne klime.
Velik pomen bomo dajali grajenju občutka pripadnosti in medsebojnega sodelovanja, saj vemo, da so za dobro skupinsko klimo pomembni predvsem za dobri medsebojni odnosi – med otroci/mladostniki samimi ter vsemi, ki z njimi na tak ali drugačen način bivamo, delamo in živimo. 
Organizirali bomo različne aktivnosti, s katerimi bomo krepili močna področja vsakega posameznika (različne ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti, bralne aktivnosti, sobivanje z vrtom, živalmi in naravo, skrb za vrt in sadno drevje, tehnične dejavnosti itn.) ter se v okviru interesnih dejavnosti veselili preživljanja tako strukturiranega kot nestrukturiranega prostega
časa.

5. vzgojna skupina je fantovska skupina. Trenutno je vanjo nameščeno 8 fantov. 
Skupinsko dinamiko gradimo na vrednotah, kot so medsebojno spoštovanje, samospoštovanje, aktivno poslušanje, iskrenost, prijaznost, delavnost. Živeti v skupini pomeni znati se prilagajati, sprejemati drugačnost, biti potrpežljiv, pomagati drugim. Takšen način življenja in dela v skupini se bomo s fanti učili skozi pogovor, izkušnje, interaktivne delavnice, družabne igre, športne aktivnosti, sprostitvene dejavnosti. Vsak posameznik je pomemben člen skupine, ta pa zanj mora predstavljati varno in zaupljivo okolje. 
Različne dejavnosti in aktivnosti bodo posameznikom nudile možnost osebnostne rasti ter iskanje močnih področij, sposobnosti in veščin, zdrave tekmovalnosti, ustvarjalnosti ter rasti samopodobe in pozitivnega samovrednotenja.

 6. vzgojna skupina je fantovska skupina. Trenutno je vanjo nameščeno 9 fantov. 
Prioriteta je, da se otroci/mladostniki v skupini počutijo varno, sprejeto, da dobijo občutek pripadnosti in povezanosti. Pri tem bomo dajali poudarek umirjanju, osebnemu in socialnemu razvoju, zato bomo vedno znova v ospredje postavljali dobro skupinsko klimo, si prizadevali za dobre medsebojne odnose in organizirali dejavnosti usmerjene k skupinskemu povezovanju.
Organizirali in izvajali bomo različne aktivnosti, s katerimi bomo krepili močna področja vsakega posameznika in posameznikovo ustvarjalnost. Ob tem se bodo otroci/mladostniki navajali na večjo samostojnost pri skrbi zase in svoje
okolje in pridobili različne veščine za samostojno življenje. 

Stanovanjska skupina deluje po načelu družinske vzgoje in se izvaja v manjših ustanovah, ponavadi stanovanjskih hišah. Letos imamo eno stanovanjsko skupino. Otroci in mladostniki se v času vključitve izobražujejo v OŠ Veržej. 

Stanovanjska skupina Veržej se nahaja v stanovanjski hiši v Veržeju, kjer trenutno biva 6 otrok in mladostnikov, fantov in deklet.
V skupini si bomo letos še posebej prizadevali za dobro skupinsko klimo, predvsem za dobre medsebojne odnose – med otroci/mladostniki samimi ter vsemi, ki z njimi na tak ali drugačen način bivamo, delamo in živimo, s poudarkom na razvijanje samostojnosti na vseh področjih življenja ter jih navajali na prevzemanje odgovornosti za lastna
dejanja. Na različne načine se bomo urili v refleksiji lastnih dejanj in občutij ter jih vzpodbujali k izkazovanju medsebojne prijaznosti.
Znotraj skupine bomo organizirali različne aktivnosti, s katerimi bomo krepili močna področja vsakega posameznika: različne ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti, bralne aktivnosti, sobivanje z vrtom, živalmi in naravo, skrb za vrt in sadno drevje, tehnične dejavnosti …. in ob tem gradili samozavest, občutek pripadnosti, razvijali empatijo in strpnost ter
osebnostno rasli v duhu skupinskega sodelovanja.

Intenzivna skupina je namenjena otrokom in mladostnikom, ki zaradi težje problematike potrebujejo bolj specializirano pomoč oziroma terapevtsko obravnavo v manjši skupini ali individualno. Na ta način se zagotavlja višjo stopnjo varnosti posameznikov  in stalna prisotnost strokovnih delavcev. Intenzivna skupina omogoča začasni umik iz zavoda, hkrati pa nadaljevanje izobraževanja in intenzivno strokovno pomoč, katere glavni cilj je osebnostni in profesionalni razvoj.
Dve intenzivni fantovski skupini se nahajata v Dokležovju in na Kamenščaku, kjer se posameznikom nudi več pomoči oz. obravnava, ki je bolj strukturirana in bolj intenzivna.

Intenzivna skupina se nahaja v stanovanjski hiši v Dokležovju, kjer trenutno bivajo 4 fantje.
Prioritetna naloga SSD je, da se otroci/mladostniki v skupini počutijo varno, sprejeto, da pridobijo občutek pripadnosti in povezanosti. Ker bivamo v hiši, bomo skrbeli zanjo zunaj in znotraj. Na taničin bodo otroci/mladostniki razvijali in utrjevali tudi svoje delovne in higienske navade, se navajali na večjo samostojnost pri skrbi zase in svoje okolje in pridobili različne veščine za samostojno življenje (pranje, kuhanje, skrb za zelenjavni vrt, košnja trave, popravila v hiši…), prav tako pa bomo skrbeli za okolico hiše.
Znotraj skupine bomo organizirali tudi različne aktivnosti, s katerimi bomo krepili močna področja vsakega posameznika in posameznikovo ustvarjalnost (ustvarjanje z različnimi materiali, tehnično področje, bralne aktivnosti, športne aktivnosti, likovno izražanje, literarno izražanje, glasbeno izražanje, dramsko izražanje) ter sodelovanje v skupnih aktivnostih zavoda. 

V intenzivni stanovanjski skupini Kamenščak sta trenutno nameščena mladostnik in mladostnica, ki zaradi specifik potrebujeta prilagojeno individualno obravnavo.
Pedagoško delo SSK bo letos poleg poudarka na delu na komunikaciji, odnosih in učnem delu,
temeljilo predvsem na izgradnji in nadgradnji socialnih kompetenc ter na sprejemanju in spoštovanju dnevnega reda in pravil domskega reda ter še na nekaterih ostalih tematskih sklopih, v katere bodo spadale tudi sprostitvene dejavnosti, vse pa bodo zasnovane in prilagojene posebej za mladostnika, ki sta nameščena v to skupino. Na ta način bosta lahko krepila močna področja in pridobivala tudi pozitivne izkušnje. 
Vzgojitelji in spremljevalci izvajamo aktivnosti in vsakodnevne dejavnosti na prilagojen način. Tudi poučevanja občasno poteka znotraj skupine in se usklajuje z njunim razrednikom, vzgojitelji, spremljevalci in ostalimi učitelji.

 

Mladinsko stanovanje je namenjeno vključitvi mladostnikov, ki po izteku ukrepa namestitve nimajo možnosti vrnitve v domače okolje zaradi neustreznih pogojev za vrnitev, povezanih z družino in dejavniki tveganja.

Mladinsko stanovanje Veržej se nahaja v bloku v Veržeju. Trenutno sta tam nameščeni dve srednješolki.
Na poti osamosvojitve je mladostnicama, ki trenutno tukaj bivata v pomoč bivanje v mladinskem stanovanju, saj omogoča počasen in varen prehod v samostojno življenje. Namen bivanja mladostnikov v mladinskem stanovanju je torej utrditi že dosežene vzgojne dosežke v času bivanja v vzgojni ali stanovanjski skupini in postopoma razvijati neodvisnost, samostojnost in odgovornost – na podoben način, kot se to odvija v družinskem okolju.
Cilj organiziranih dejavnosti v skupini je aktivno preživljanje prostega časa, sproščanje, povezovanje mladostnikov in vzgojiteljev, razvijanje samostojnosti ter izboljševanje samopodobe ter s tem privajanje na vedno večjo samostojnost
in odgovornost v življenju v in izven zavoda in šolskega okolja. 

 Dnevna oblika dela se oblikuje za otroke in mladostnike, ki ne bivajo v strokovnem centru, ampak v bližini strokovnega centra in imajo ustrezne pogoje za bivanje v domačem okolju, kamor se dnevno vračajo. V dnevni obliki dela se jim nudi podporo, s katero so lahko deležni socialnopedagoške, psihološke, psihoterapevtske, psihiatrične in medicinske podpore. Strategija dela se sproti prilagaja glede na individualne posebnosti otroka ali mladostnika in so usmerjene k zmanjševanju socialnih, čustvenih in vedenjskih težav. 

Dostopnost